juni 22, 2022

Varför skriva ett aktieägaravtal?

Det är viktigt att aktieägare gemensamt tar ställning till hur företaget ska styras och ägas genom ett aktieägaravtal. Aktiebolagslagen och bolagsordningen räcker normalt inte till för att reglera de problem som kan uppstå mellan delägarna. Med hjälp av avtalet kan onödiga och kostsamma konflikter undvikas, genom att reglera vad som ska gälla i olika situationer.

Det är även angeläget att uppdatera aktieägaravtalet, då nya aktieägare endast är bundna av bolagsordningen. Aktieägaravtal kan även omfatta vissa situationer som inte går att ta in i bolagsordningen och det är även enklare att ändra än vad bolagsordningen är.

Exempel på onödiga konflikter som kan undvikas med hjälp av ett aktieägaravtal är hur beslut ska fattas och hur styrelsens sammansättning ska se ut. Avtalet kan även reglera överlåtelser och förvärv av aktier, till exempel med en hembuds- eller förköpsklausul. Det innebär att befintliga aktieägare är skyldiga att först erbjuda alla aktieägare att förvärva aktierna innan utomstående part får möjlighet till detta.

Avtalet kan dessutom reglera vad som ska gälla vid dödsfall eller sjukdom och huruvida delägare måste upprätta äktenskapsförord för att aktierna inte ska bli giftorättsgods. Återkommande i aktieägaravtal är även lojalitetsbestämmelser och konkurrensförbud.

En ytterligare fördel med aktieägaravtal är att det inte är offentligt, varför känslig information kan hållas hemlig från allmänheten. Eftersom varje bolag är unikt är det viktigt att aktieägaravtal utformas efter aktieägarnas och bolagets specifika önskemål och situation.

Kontakta oss så går vi igenom vad ni har men även vad ni eventuellt saknar!

Tillbaka