Allmänna villkor

Allmänna villkor (2021-02-01)

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller på samtliga tjänster mellan Finnveden Advokatbyrå och uppdragsgivaren (klienten). För Finnveden Advokatbyrå tjänster gäller även Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt andra regler om advokatverksamhet föreskrivna i lag eller annan författning (se www.advokatsamfundet.se). Klienten anses acceptera dessa villkor vid anlitande av Finnveden Advokatbyrå.

 

2. Uppdragets omfattning

Vid början av uppdraget kommer Finnveden Advokatbyrå och klienten överens om uppdragets omfattning och det arbete som omfattas av uppdraget. Ändring och/eller tillägg av uppdragets omfattning kan komma att ske under uppdragets gång. Uppdraget definieras genom uppdragsbekräftelsen, som lämnas skriftligen från Finnveden Advokatbyrå.

Finnveden Advokatbyrås rådgivning sker utifrån ärendets specifika förutsättningar som presenteras av klienten samt gällande lagstiftning vid tidpunkten för uppdraget. Finnveden Advokatbyrå har rätt att förutsätta att den fakta, omständigheter och instruktioner som lämnas av klienten är fullständig och korrekt. Klienten kan inte förlita sig på att rådgivningen gäller för andra ärenden eller ändamål än det specifika uppdraget. Finnveden Advokatbyrå tar därmed inget ansvar för konsekvenser som kan följa av att våra tjänster och produkter appliceras i sammanhang eller på fall de inte är avsedda för. Ingen annan än klienten äger rätt att förlita sig på eller dra slutsatser baserade på våra tjänster. Finnveden Advokatbyrås publicerade inlägg i sociala medier, nyhetsbrev eller andra utskick riktade till allmänheten utgör inte rådgivning.

Finnveden Advokatbyrås uppdrag omfattar endast rättsförhållanden i Sverige och aldrig skatterättslig rådgivning eller skatterelaterande överväganden. Genom vårt nätverk bistår vi gärna klienten med att instruera andra kvalificerade jurister från det skatterättsliga området eller andra rättsområden. Råd från andra jurister utgör inte råd från Finnveden Advokatbyrå och ligger således utanför uppdraget.

 

3. Klientens information och personuppgifter

Klienten skall lämna all nödvändig information till Finnveden Advokatbyrå och klienten ansvarar för riktigheten av den lämnade informationen. Finnveden Advokatbyrå måste enligt lag och god advokatsed för vissa uppdrag kontrollera klientens identitet, ägarförhållanden samt syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Finnveden Advokatbyrå kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende klienten eller annan person som för klientens räkning är involverad i uppdraget samt dokumentation angående varifrån medel eller andra tillgångar kommer. Den information som lämnas är Finnveden Advokatbyrå skyldig att verifiera vilket kan innebära inhämtande av information från externa källor. Den information eller dokumentation som inhämtas kommer Finnveden Advokatbyrå att behålla och behandla enbart i den utsträckning som föreskrivs enligt lag.

I enlighet med god advokatsed så görs en kontroll av eventuella intressekonflikter i förhållande till annan klient innan Finnveden Advokatbyrå åtar sig uppdraget. Därmed kommer Finnveden Advokatbyrå att efterfråga den information som är relevant för att kunna avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

Finnveden Advokatbyrå följer Advokatsamfundets sekretessregler och åtar sig att skydda den information som lämnas av klienten. Information får dock lämnas till personer inom byrån. Finnveden Advokatbyrå är ansvarig för behandlingen av personuppgifter förkommande i uppdraget enlighet EU:s dataskyddsförordning, den kompletterande svenska lagen om dataskydd och föreskrifter.

Finnveden Advokatbyrå är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till berörda myndigheter. Enligt lag är Finnveden Advokatbyrå förhindrade att underrätta klienten om misstanke föreligger eller om anmälan har gjorts. Föreligger misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism är Finnveden Advokatbyrå skyldig att frånträda eller avböja uppdraget.

 

4. Sekretess

Finnveden Advokatbyrå omfattas av Advokatsamfundets regler om sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att det som anförtros och det material samt uppgifter som lämnas till Finnveden Advokatbyrå omfattas av denna sekretess och behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare på Finnveden Advokatbyrå omfattas av denna sekretess.

I det fall Finnveden Advokatbyrå erhåller extern kompetens för uppdraget så kommer Finnveden Advokatbyrå att tillse att alla samarbetspartners omfattas av motsvarade sekretess för den information som de tar del av i samband med uppdragets fullgörande.

 

5. Kommunikation och säkerhet

Finnveden Advokatbyrå kommunicerar främst med klienten och övriga involverade via internet eller genom e-post med erforderliga säkerhetssystem. Kommunikation via internet eller genom e-post kan innebära en säkerhetsrisk. Finnveden Advokatbyrå ansvarar inte för risker som kan uppkomma vid kommunikation via internet och e-post. I och med att säkerhetsanordningar används kan viktig e-post filtreras ut via spamfilter eller blockeras av brandväggar. Klienten bör därför följa upp viktiga mejl med ett telefonsamtal.

6. Lagring och arkivering

Under pågående uppdrag lagras dokumentation och arbetsresultat som Finnveden Advokatbyrå, klienten eller tredje man tagit fram relaterat till uppdraget. Lagring kan komma att ske elektroniskt, i pappersform eller genom den molntjänst som Finnveden Advokatbyrå använder och är tillgängligt för medarbetare på Finnveden Advokatbyrå.

Arkivering av relevant dokumentation och arbetsresultat kan ske både i pappersform och/eller elektroniskt under den tid som är lämplig. Arkiveringstid understiger dock inte vad som är påkallat enligt lag eller Advokatsamfundets fastställda tid för lagring. Klienten kan begära att alla handlingar återlämnas till denne. Finnveden Advokatbyrå har dock rätt att behålla kopior, detta på grund av skyldighet att arkivera vissa handlingar.

 

7. Immateriella rättigheter

Finnveden Advokatbyrå förbehåller samtliga immateriella rättigheter till arbetsresultaten som genereras i ett uppdrag. Klienten äger rätt att använda resultatet för de ändamål som de skapats för. Om inget annat avtalats får arbetsresultat och material som genererats av Finnveden Advokatbyrå under inga omständigheter spridas allmänt, säljas eller användas för marknadsföringsändamål.

 

8. Arvode och betalning

Timarvodet ska överenskommas före uppdragets påbörjande. I annat fall tillämpas vid var tid gällande ordinarie arvode per jurist och timme på löpande räkning. På begäran av klienten kan Finnveden Advokatbyrå ange en uppskattning av arvodet för ett uppdrag. Om omfattningen av uppdraget ändras eller ny fakta framkommer kan dock avvikelse från sådan uppskattning förekomma. Arvode skall överensstämma med god advokatsed och beräknas efter nedlagd tid, uppdragets svårighetsgrad och komplexitet. Mervärdeskatt tillkommer på̊ Finnveden Advokatbyrå tjänster om Finnveden Advokatbyrå är skyldig att debitera sådan. Nödvändiga kostnader eller utlägg i samband med uppdragets utförande ska ersättas av klienten.

Upparbetat arvode samt kostnader faktureras löpande månadsvis eller med annat längre tidsintervall, för det fall inget annat är avtalat. Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturans datum. Vid utebliven betalning utgår påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Finnveden Advokatbyrå äger rätt att begära förskott för täckande av arvode samt annan ersättning och utlägg för uppdraget. Finnveden Advokatbyrå äger rätt att upphöra med vidare arbete eller frånträda uppdraget om betalning inte sker inom skälig tid.

För den händelse rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp endast ersätter del av fakturerat arvode ges Finnveden Advokatbyrå rätt att fakturera klienten resterande del. Förlorande part i en domstolsprocess kan åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader. Oavsett om klienten vinner eller förlorar mål i domstol är denne skyldig att till Finnveden Advokatbyrå betala för de tjänster som utförts och de kostnader som uppkommit.

 

9. Ansvar

Finnveden Advokatbyrå ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Finnveden Advokatbyrå genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande samt begränsat till ett belopp motsvarande max fem gånger arvodet för uppdraget. Ansvar gäller endast den skada som klienten faktisk lidit. Ansvaret reduceras med belopp som kan utfås från försäkring eller tredje man. Finnveden Advokatbyrå ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av klienten. Finnveden Advokatbyrå ansvarar inte heller för skada som uppkommer på grund av att lagstiftning följs eller minskning eller bortfall av omsättning, förlust av vinst eller inkomst eller annan indirekt skada eller följdskada. Finnveden Advokatbyrå ansvarar endast gentemot klienten och således inte för skador uppkomna hos tredje man.

Finnveden Advokatbyrås medarbetare ansvarar aldrig personligen för skador som orsakas klienten. Krav mot Finnveden Advokatbyrå preskriberas inom ett år från anspråkets uppkomst om inte talan har väckts inom denna tid.

 

10. Klagomål

För det fall klienten är missnöjd med debiterat arvode eller uppdragets utförande skall denne vända sig till Finnveden Advokatbyrå eller delägare i byrån. Vid krav mot Finnveden Advokatbyrå ska en skriftlig redogörelse inges till Finnveden Advokatbyrå där den påstådda försummelsen eller felet och den förväntade skadan beskrivs. Skulle missnöje kvarstå efter sådan kontakt kan klienten inge anmälan till Sveriges Advokatsamfund. Om klienten är konsument kan denne vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för prövning av arvodesfrågor.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

 

11. Uppdrags antagande och upphörande

Uppdraget upphör när Finnveden Advokatbyrå fullgjort uppdraget enligt klientens instruktioner. Klienten kan avsluta uppdraget när som genom en skriftlig begäran till Finnveden Advokatbyrå. Betalningsskyldighet föreligger alltjämt för utförda tjänster och utlägg som uppkommit under uppdraget. Finnveden Advokatbyrå är inte förpliktade att anta varje uppdrag som erbjuds, utan har rätt att utan angivande av skäl avböja ett uppdrag. Finnveden Advokatbyrå äger rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget i enlighet med god advokatsed.
Finnveden Advokatbyrå äger rätt att frånträda uppdraget i enlighet med Advokatsamfundets etiska regler. Vid frånträdande av uppdrag är klienten skyldig att erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts av Finnveden Advokatbyrå för klientens räkning fram tills uppdragets upphörande.

 

12. Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på uppdraget. Tvister som uppstår med anledning av uppdraget ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Jönköping.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av uppdraget eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av uppdraget. Detta gäller dock inte om rättighet eller skyldighet att avslöja informationen följer av bindande författning, myndighetsbeslut eller god advokatsed. Det gäller inte heller vid klandertalan eller annan prövning i domstol som har samband med tvisten.