Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Din säkerhet och integritet är viktigt för oss på Finnveden Advokatbyrå, vi är därför måna att om att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler. I denna integritetspolicy beskrivs Finnveden Advokatbyrås behandling av personuppgifter inom ramen för klientuppdrag och övriga affärsmässiga kontakter i verksamheten.

 

1. Insamling av personuppgifter

Finnveden advokatbyrå samlar in och behandlar personuppgifter som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Det samma gäller i förhållande till våra samarbetspartners.

Det föreligger aldrig någon skyldighet att lämna personuppgifter till oss. Om så inte sker är Finnveden advokatbyrå dock förhindrade att åta sig uppdrag eller ingå avtal, eftersom Finnveden Advokatbyrå inte kan genomföra nödvändiga penningtvätts- eller jävskontroller.
Före eller under uppdraget kan Finnveden Advokatbyrå i vissa fall komma att inhämta uppgifter från externa källor eller offentliga register, då Finnveden Advokatbyrå kan vara skyldig att verifiera de uppgifter som lämnats. Personuppgifter kan även kommas att samlas in och behandlas i samband med övriga affärsmässiga kontakter i verksamheten.

 

2. Behandling av personuppgifter

Finnveden Advokatbyrå behandlar personuppgifterna för att kunna genomföra jävskontroller, utföra och administrera uppdraget, tillvarata klientens intressen eller andra avtalade förpliktelser samt vid redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna kan även komma att användas vid affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering samt för upprätthållande av kontakt med klienter och samarbetspartners.

Vi kommer inte lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Finnveden Advokatbyrå och klienten, (ii) om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter inom ramen för uppdraget, (iii) om det är nödvändigt för att Finnveden Advokatbyrå ska kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter eller agera i enlighet med beslut av domstol eller myndighet, eller (iv) om vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Finnveden Advokatbyrå. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter, domstolar, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att utföra uppdraget samt för att tillvarata klientens rättigheter.

 

3. Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Finnvedens Advokatbyrå enligt lag och Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från det att uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av uppdragets natur. Finnveden Advokatbyrå sparar kontaktuppgifter så länge som det är påkallat för upprätthållande av den affärsmässiga relationen med klienten eller det företag som företräds.

 

4. Cookies

Finnveden Advokatbyrå använder cookies (små textfiler som sparas på din digitala enhet) när du besöker finnvedenlaw.se för att kunna anpassa och tillhandahålla webbplatsen efter dina önskemål. Det finns två typer av cookies, de som sparas under en längre tid på din enhet och de som lagras temporärt under tiden du är inne på webbplatsen. Cookies är inget du måste godkänna men syftet med cookies är att underlätta användningen av hemsidan. Om du godkänner användningen av cookies kan information samlas in, innefattade personuppgifter, via Google Analytics och sparas i land utanför EU/EES under en begränsad tid.

 

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Finnveden Advokatbyrå om användningen av dina personuppgifter. På din begäran eller eget initiativ kommer Finnveden Advokatbyrå rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av uppgifterna. Du kan även under vissa förutsättningar begära att få personuppgifterna överförda till elektroniskt format.

 

6. Kontaktuppgifter

Kontakta oss på Finnveden Advokatbyrå vid frågor, klagomål eller om du önskar utöva någon av dina rättigheter. Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Personuppgiftsansvarig är Finnveden Advokatbyrå AB, org. nr. 556560-0508, Storgatan 26 B, 331 37 Värnamo.