juli 4, 2024

Att tänka på vid avtalsskrivning av anläggningsarrende

Anläggningsarrendeavtal är individuella och behöver anpassas inför den specifika situationen som avses. Skriftliga anläggningsarrendeavtal är till för att skapa tydlighet och trygghet för både arrendatorn och jordägaren, således är det bäst att göra rätt redan från början. Här är tre saker att tänka på inför avtalsskrivning av anläggningsarrende:

1. Arrendatorn anses ha ett indirekt besittningsskydd, om detta inte avtalas bort. 

Detta innebär att arrendatorn kan vara berättigad skadestånd om jordägaren säger upp anläggningsarrendeavtalet för villkorsändring eller avflyttning. Det är viktigt att reglera omfattningen av ett sådant skadestånd. I avtalet mellan parterna kan det indirekta besittningsskyddet avtalas bort, vilket är viktigt att tydligt framhålla i det skriftliga avtalet om parterna kommer överens om detta. 

2. Reglera ansvaret för skador på arrendeområdet. 

Det är viktigt att reglera i vilka situationer ersättning ska utgå till jordägaren för skador som vållas arrendeområdet genom arrendatorns verksamhet. Därutöver kan det även vara viktigt att avtala om i vilka situationer som jordägaren ska hållas fri från ansvar, exempelvis till följd av eventuella skadeståndskrav på arrendatorn till följd av verksamheten på arrendeområdet. 

3. Avtala om uppsägning av arrendeavtalet. 

Om arrendatorn eller jordägaren, alternativt båda avtalsparterna, ska ha möjlighet till uppsägning, är det viktigt att reglera formkraven för uppsägningen, när uppsägning kan ske som tidigast och uppsägningstiden. Därutöver är det även viktigt att reglera om och i så fall hur länge ett anläggningsarrendeavtal ska förlängas, om ingen av parterna säger upp avtalet vid avtalstidens slut. Avtalet kan även reglera parternas möjligheter att säga upp anläggningsarrendeavtalet i förtid, där parterna kan avgränsa antalet situationer som kan utgöra grund för en berättigad förtida uppsägning. 

Tillbaka