oktober 24, 2022

Barnets bästa

Barnets bästa är grundpelaren i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Principen om barnets bästa fungerar idag som en etisk grundregel i samhället och i alla beslut som fattas, oavsett på vilken nivå det fattas, ska barnets bästa beaktas. Men vad är barnets bästa?

I 6 kap. 2a § föräldrabalken, en ny paragraf från 2021, framgår att vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska det särskilt fästas avseende vid risken att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt behovet av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Detta innebär att föräldrarnas intressen, som bland annat rättvisa dem emellan eller deras behov av att få träffa sina barn, inte får gå före barnets intressen. I till exempel en vårdnadstvist ska i stället den förälder som bäst kan tillgodose barnets behov, bäst trygga barnets tillvaro samt bäst kan upprätthålla kontakten mellan barnet och den andre föräldern anförtros vårdnaden.

Barnets egna åsikter och vilja är också av värde, men ska enligt lagen tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Att en tioåring klart uttrycker att hen inte vill träffa sin ena förälder kan alltså helt bortses från om det vid en helhetsbedömning inte är förenligt med barnets bästa.

Tillbaka