maj 1, 2023

Enskild egendom eller giftorättsgods – vad gäller vid en bodelning?

Vid skilsmässor kan det ibland uppstå meningsskiljaktigheter kring vad som tillhör vem och vilken egendom som ska delas upp mellan makarna. Den 16 december 2022 meddelade Högsta domstolen en dom som bland annat behandlade frågan om den ena makens tjänstepension ska undantas eller ingå i bodelningen när maken har haft bestämmande inflytande över det aktiebolag som tecknat försäkringen. Domen gäller alltså främst för personer med egna bolag eller familjeföretag och fåmansbolag med få delägare.

”Bestämmande inflytande” innebär exempelvis att man kunnat bestämma över villkoren i försäkringen, om försäkringen kan överlåtas och hur mycket som ska avsättas till pensionen av företaget. Av domen framgår att om ena maken har haft bestämmande inflytande över aktiebolaget som tecknat hens pensionsförsäkring, så ska pensionen ingå i bodelningen. Detta eftersom tjänstepensionen då kan användas som ett kapitalsparande med höga belopp som otillbörligt kan undantas från bodelning. Istället ska tjänstepensionens värde helt eller delvis undantas genom jämkning om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att hela pensionen ska ingå. Det kan exempelvis vara om de avsättningar som gjorts motsvarar vanliga tjänstepensionsavsättningar, eller om den andra maken har enskild egendom med högre värde.

För att undvika att osämja uppstår kring vad som ska vara enskild egendom och inte ingå i en bodelning och vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen vid en eventuell framtida skilsmässa, kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord beskriver huruvida egendom ska vara makarnas egna, dvs enskild egendom, eller giftorättsgods. Det kan gälla både egendom ni har från tiden innan äktenskapet och som tillkommer efter att ni gift er.

Ni är välkomna att höra av er till oss för hjälp att upprätta ett äktenskapsförord. Vi kan också förrätta er bodelning som en opartisk tredje man, eller företräda dig i en tvistig bodelning vid skilsmässa.

Tillbaka