augusti 28, 2023

Ofredande att medta barn på umgänge mot dennes vilja?

Umgänge innebär att barnet har rätt att umgås med den förälder som den inte stadigvarande bor tillsammans med. Det förekommer emellertid att barn, av olika anledningar, inte vill följa med sin förälder när det är dags för umgänge och det kan givetvis vara svårt att hantera sådana situationer. I ett nytt avgörande, mål nr B 1863-22, från Hovrätten för Nedre Norrland hanteras just en sådan situation.

Det var bestämt att pojken skulle ha umgänge med sin pappa och pappan var därför vid mammans bostad för att hämta pojken. Exakt vad som hände i anslutning till situationen är inte fastställt, men pojken var uppenbart upprörd över att behöva följa med sin pappa. Pappan bar ut pojken under armarna och vittnen såg pojken skrika.

Frågan som hovrätten hade att avgöra var huruvida pappans agerande utgjorde ofredande. I domskälen understryker domstolen att gärningen, för att utgöra ofredande, måste vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt och att gärningen ska vara hänsynslös. Domstolen konstaterar att bära ett barn under armarna och placera barnet i en bil saknar karaktär av hänsynslöshet. Det faktum att en förälder realiserar ett schemalagt umgänge, trots besvärliga omständigheter, innebär därtill inte en kränkning av barnets frid på ett kännbart sätt. Pappans agerande utgjorde därmed inte ofredande.

Tillbaka