Ekonomisk familjerätt

Med över 20 års erfarenhet av förvaltning och avveckling av dödsbon erhåller vi uppdrag som boutredningsman och skiftesman från tingsrätt. Vi är även ombud i tvister knutna till arvsrättsliga frågor såsom laglottskränkningar, ogiltighet, testamentsklander och tolkningsfrågor av testamenten.

Genom boutredningen kan man utreda ett skiftande antal frågor som uppkommer vid ett dödsfall, allt från att upprätta bouppteckning, sälja tillgångar och förbereda dödsboet för ett arvskifte, då dödsboets tillgångar slutligt ska fördelas mellan de arvsberättigade arvingarna. Det kan finnas tvistiga frågor mellan dödsbodelägarna och andra oklara förhållanden rörande den avlidnes tillgångar som behöver klargöras och lösas.

Som boutredningsman ser man vikten av att upprätta tydliga och klara testamenten. Det är inte ovanligt att den avlidne gett bort egendom i gåva kort tid före sin död och gynnat någon arvinge framför andra och att laglotten därigenom kränkts. Om inte frågan kan lösas genom förhandlingar om t ex återgång av en fastighet som lämnats som gåva måste man inom ett år från bouppteckningen väcka talan vid domstol.

En bodelning i samband med en skilsmässa kan vara avgörande för din fortsatta ekonomiska situation och kan innehålla många komplicerade juridiska frågeställningar. Det kan finnas bakomliggande handlingar, såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord som styr vad som ingår i bodelningen. Det är vanligt att både permanentbostäder och fritidsbostäder ingår och det ställs på sin spets vem som ska erhålla de olika tillgångarna och värdet på dessa. Ibland kan aktier i fåmansbolag ingå och vid värderingsfrågorna arbetar vi tillsammans med välrenommerade revisorer för att nå bästa möjliga utfall för dig. Det är klokt att ta råd och hjälp för en bedömning och genomlysning.   

Vi erhåller löpande uppdrag som bodelningsförrättare från tingsrätt med uppdraget att avgöra   bodelningsfrågor genom avtal eller beslut.

Vi kan ge kvalificerad rådgivning och upprätta alla de familjerättsliga avtal och dokument som du behöver;

  • Bodelningsavtal
  • Samäganderättsavtal
  • Äktenskapsförord
  • Gåvor
  • Testamenten
  • Framtidsfullmakt