Fastighetsrätt

Vi upprättar och hjälper till vid alla typer av fastighetsrelaterade avtal; överlåtelseavtal, hyres- och nyttjanderättsavtal, arrende- och servitutsavtal samt biträder vid tvister i domstol om fel i fastighet eller hyresrättsliga frågor samt även i hyresnämnd.

Vid fastighetsöverlåtelse ställs formella krav på överlåtelsehandlingen. Överlåtelse kan även ske genom att fastigheten läggs i ett aktiebolag och att aktiebolaget överlåts. Det gäller då att ha kunskap om de risker som kan finnas vid en aktieöverlåtelse.

Fastighetsköp utgör oftast en av de större privatekonomiskt betydelsefulla affärer som man kan göra. Det finns många fallgropar på vägen och det ställs höga krav på dig som köpare med en långtgående undersökningsplikt. Frågeställningar uppkommer om vad man kan utläsa av ett besiktningsprotokoll och vilka varningssignaler det gäller att ta fasta på.

För fastighetsägare med kommersiella lokaler har hyresavtalen stor betydelse för framtida intäkter. Hyreslagstiftningen är snårig med både tvingande och dispositiv lagstiftning och det gäller att handla rätt vid till exempel uppsägning, villkorsändringar med mera.