december 14, 2022

Småhusentreprenader

Konsumenttjänstlagen gäller för tjänster som av näringsidkare utförs åt konsumenter. Detta innefattar allt från magasinering av möbler och frisör- och rörmokartjänster till tjänster på fast egendom, byggnader, mark- eller vattenanläggningar eller andra fasta saker.

Konsumenttjänstlagens regler gäller framför träffat avtal om avtalets bestämmelser är till nackdel för konsumenten. Konsumenten kan vid fel i utförd tjänst göra gällande ett flertal påföljder, och har inte något pris för tjänsten avtalats ska skäligt pris betalas. Det ligger i allmänhet på näringsidkaren att visa att priset är skäligt.

Utöver de allmänna reglerna i lagen finns även särskilda bestämmelser hänförliga till småhusentreprenader. Småhusentreprenader innebär uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt komplementbyggnader, vilket till exempel kan vara ett garage eller förråd.

Dessa särskilda bestämmelser stadgar bland annat att om det saknas skriftligt avtal gäller det som konsumenten påstår har avtalats gällande tjänstens omfattning, pris och tid för betalning. Om ett fel visar sig inom två år efter en tjänsts slutförande ska entreprenaden alltid anses felaktig och det är näringsidkaren som har att bevisa motsatsen. Det är inte tvunget att utföra en besiktning efter en småhusentreprenad, men för det fall besiktning genomförs finns särskilda bestämmelser även för detta.

För att undvika att onödiga konflikter ska uppstå är det alltså viktigt att upprätta avtal. Det är även viktigt att avtalet preciseras och anpassas efter den tjänst som ska utföras och inte enbart följer en standardmall.

Tillbaka